Obchodní podmínky

1. Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem e-shopu (tzv. online obchodu) FOLLYX, spol. s r.o. je společnost  FOLLYX spol. s r.o.

Sídlo firmy:

Žernosecká 10, 412 01 Litoměřice
IČO:62738674, DIČ: CZ62738674
Provozovatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:
tel: +420 416 735 529
email: follyx@follyx.cz

bankovní spojení:
č.ú.: 2053000257/0100

Dále jen „prodávající“ FOLLYX, spol. s r.o.

2. Objednávka zboží

Každá objednávka na FOLLYX, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží.

Před prvním nákupem je nutno se zaregistrovat pomocí registračního formuláře na www.follyx.cz nebo kontaktovat obchodního zástupce prodávajícího, který zajistí vytvoření účtu zákazníka pro přístup do e-shopu. Po přihlášení do internetového obchodu vkládáte zboží do nákupního košíku. Pro úspěšné ukončení nákupu je nutné nákupní objednávku potvrdit, zvolit datum dodání, požadovaný způsob úhrady a dodací adresu. Po úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel, nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena. Nebo nemáte v údajích o firmě vyplněn platný e-mailový kontakt. V takovém případě nás kontaktujte. Jakmile bude objednávka expedována, přijde vám o tom další e-mail, ve kterém bude rekapitulace skutečně vyexpedovaného zboží.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.

Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné provést kdykoli do okamžiku expedice zboží. 

3. Dodání zboží

Dodací lhůta zboží je s každým dodavatel dohodnuta předem. Každý odběratel dostává zboží v předem domluvených pracovních dnes. Při objednávání zboží pomocí e-shopu je nutné zboží objednat jeden pracovní den před samotným závozem, ideálně 24 hodin předem.

Jestliže zboží není skladem, je objednávka pokrácena o nedostatkové zboží. Odběratel si takové zboží může při příští objednávce znovu objednat.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 5. Cena

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou konečné včetně DPH a balného. Poštovné a balné se neúčtuje.

V případě, že se Vám cena nelibí a máte pro to rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte nebo napište a domluvte si lepší.

 6. Způsob platby za zboží

1 ) v hotovosti – při osobním předání. Jestliže není dohodnuto jinak,  je každý odběr placen v hotovosti.
2 ) bankovním převodem - platba probíhá po předání zboží dle předem stanovených podmínek. Datum splatnosti a číslo účtu je uvedeno na daňovém dokladu, který je nedílnou součástí dodávky

 7. Doprava zboží

Na území České republiky probíhá doprava zboží pomocí našich obchodních zástupců.

8. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou převzetím zboží zákazníkem a až zaplacením celé kupní ceny.

9. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace – prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

10. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali v našem e-shopu či nikoliv. Za „osobní odběr“ se považuje i předání zboží naším pracovníkem na provozně odběratele či jiném místě odběratelem stanoveným. Převzetí zboží odběratel stvrzuje podpisem na kopii daňového dokladu.

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení – prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy - vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a to elektronicky na emailovou adresu follyx@follyx.cz nebo písemně v sídle firmy.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající  je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím za použití e-shopu FOLLYX, spol. s r.o. a zákazníkem.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.follyx.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Rychlá objednávka

Přihlášení uživatelé
mohou objednávat rychleji.

Rychlá objednávka